9/5/09

Day 141Tuesday, September 1, 2009
- Start:Barryton, MI
- ATW:
- End:Staton, MI
- Day Miles:46.5 Ride Time:5:00 Total Trip Miles: 3750